Pazar, Temmuz 21, 2024

LEUZE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN  AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, LEUZE Electronic Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak bizimle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden, internet sitelerimizdeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla ya da  iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, yazılı, sözlü, elektronik yollarla, görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında, […] linkinden ulaşabileceğiniz “Leuze Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda yer alan tanımlar dikkate alınacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

LEUZE Electronic Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu ve işlenen veriye göre değişecek olması nedeniyle zaman zaman Veri İşleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak işlediğimizi bilginize sunarız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz Kişisel Verilerinizi belli, açık ve meşru amaçlarla ve Kişisel verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak, aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi
 • Çalışan faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağımlılığı süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Çalışan Performans Değerlendirme Süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 • Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 • Çalışan/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • Çalışanlara kullanıcı hesabı, e-posta adresi açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Denetim/etik kurallara ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe işlerinin planlanması, takibi ve denetimi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini ve takibi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi, sonlandırılması ve İş Sözleşmesi ile ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerinin oluşturulması, takibi ve denetimi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Müşterilere teknolojik tabanlı hizmet sunulması,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon ve benzeri pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Elektronik Ticari İleti İzin Metni’nin kabulü halinde Şirket ve İş Ortaklarının kampanya promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin organize edilmesi ve yürütülmesi
 • Sözleşmelerin süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve ifası,
 • Sponsorluk faaliyetlerini yürütülmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun planlanması, icrası ve Şirket araçlarının takibi
 • Şirket içi veya şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinlik süreçlerinin planlanması ve yönetimi
 • Şirket/Ürün/Hizmetlere bağlılık süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Ticari faaliyetlerin ve ticari ilişkilerin planlanması ve mevzuata uygun yürütülmesi
 • Ücret politikasının oluşturulması ve yönetimi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara mevzuat gereği bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yürürlükte bulunan herhangi bir mevzuatın getirdiği yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz, KVK Politikamızın 6.1. ve 6.2. maddeleri ile Kanun’un 8., 9. ve sair maddelerinde yer alan esas ve yükümlülükler doğrultusunda, Bankalar ve Finans Kuruluşları, Danışmanlar, Denetim Firmaları, Hizmet alının Firmalar, İş Ortakları (mevcut ve potansiyel), İştirakler ve grup şirketleri, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Müşteriler (mevcut ve potansiyel), pay sahipleri, şirket yetkilileri, tedarikçiler ve yargı merci ve kamu otoritelerine, aşağıdaki şartlarla aktarılmaktadır:

 1. Yurtiçinde Aktarım

Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 8. maddesinde öngörüldüğü şekilde;

 • KVK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın,
 • KVK Politikamızın 4.2.1. ile 4.2.2. maddelerinde saydığımız istisnai hallerin var olmadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla, yurtiçinde üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.

 

 1. Yurtdışına Aktarım

Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 9. maddesinde öngörüldüğü şekilde;

 • KVK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin varlığı halinde ve Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması, şartıyla, açık rıza aranmaksızın,
 • Yukarıda (i) bendinde sayılan şartların sağlanamadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla, yurtdışında üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile herhangi bir yolla irtibata geçmeniz halinde (bayi portalına üye olunması, Şirketimize ait www.leuze.com, ve sair internet sitesinin ziyaret edilmesi, başvuru formlarının doldurulması, mail bildirim listelerine üye olunması, çağrı merkezinin aranması, Şirketin fiziken ziyaret edilmesi, Şirket tarafından düzenlenen ya da desteklenen etkinliklere, online ya da fiziki eğitimlere ve seminerlere katılınması vb.), otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden, internet sitelerimizdeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, yazılı, sözlü, elektronik yollarla, görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak Veri Konusu Kişi ile karşı karşıya gelmek suretiyle toplamaktadır.

Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalandığınız sürece, toplanan Kişisel Verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

 

YASAL HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Gerek yasal taleplerinizi, gerek Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması hakkındaki tüm sorularınızı, www.leuze.com.tr linkinde bulunan Başvuru Formu’nu, formda belirtilen şekilde doldurup Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz, Başvuru Formu’nda belirtilen sürelerde size geri dönüş yapacaktır.

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu maksatla yapılacak güncellemeler, www.leuze.com.tr/ web sitesi ve bayi portalı üzerinden duyurulacaktır.